Organisations- och verksamhetsutveckling

Organisations- och verksamhets-
utveckling
startar vanligtvis med informationsinsamling för en nulägesanalys.

Detta kan ske på olika sätt men ofta sker det med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner eller i workshops där syftet är att definiera nuvarande processer, avdelningar/funktioner och hur dessa interagerar med varandra i verksamheten.

Certifierade projektledare och verksamhetskonsulter, PROPS, SCRUM, PMI, RUP, PPS.

Analys av organisationen/verksamheten

Därefter analyseras företagets nuvarande arbetssätt och de identifierade uppnåbara förbättringarna ifrån perspektiven ”Ledning” kontra ”Verksamhet” där jämförelse görs med företagets eller organisationens gällande mål eller ibland också med benchmarking av World Class/Best Practise företag/organisation inom samma eller närliggande branscher.

Handlingsplan för organisationen/verksamheten

En handlingsplan tas fram som ger återkoppling av förändringsmöjligheterna och dess påverkan på organisationen, processernas koppling till de fastlagda affärsmålen samt vilka verksamhetsfördelar som kan uppnås om föreslagna förändringar implementeras.

Beroende på storlek på företag/organisation, antal nyckelpersoner och hur komplex organisationen är så tar en analys olika lång tid. Våra erfarna konsulter arbetar dock effektivt och metodiskt vilket borgar för kort RoI i förhållande till effektivitetsförbättringen i verksamheten/organisationen.

Våra konsulter kan även arbeta fram förslag på hur implementering av de föreslagna förändringarna bör göras samt även delta i implementationsfasen, om så önskas.

Metodik för organisations- och verksamhetsutveckling

En av flera olika metodiker för organisations- och verksamhetsutveckling är LEAD™ (LeAgile Diagnostic) vilken ett antal av våra konsulter använder sig av.

Läs mer om detaljer och kundnyttan med LEAD™ >>